Regulamin

Regulamin serwisu internetowego nowoczesnaksięgowa.pl

§ 1 Regulamin - przedmiot regulacji
Regulamin określa warunki i tryb funkcjonowania serwisu internetowego nowczesnaksięgowa.pl. Ponadto zawiera regulacje i określa normy i zasady według których osoby i podmioty mogą wykorzystywać Serwis internetowy nowczesnaksięgowa.pl. Statuuje też odpowiedzialności Administratora tego Serwisu internetowego, zakres jego obowiązków i uprawnień. Na koniec reguluje uprawnienia i zobowiązania Podmiotów korzystających z Serwisu znajdującego się pod adresem internetowym: http://www.nowoczesnaksiegowa.pl.

§ 2 Definicje
Sformułowane w regulaminie określenia mają przypisane im niżej znaczenia o ile co innego nie wynika wprost z tekstu lub wyraźnego zapisu regulaminu:
Regulamin – poniższy dokument z załącznikami które stanowią jego integralną część o ile wystąpią.
Administrator – podmiot zarządzający Serwisem nowoczesnaksiegowa.pl i udostępniający go do korzystania Podmiotom korzystającym wraz z przygotowana w Serwisie aplikacją. Podmiotem tym jest Nowoczesnaksiegowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: ul. Nowowiejskiego 25/26, 61-732 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000416176, z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł.
Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.nowoczesnaksiegowa.pl udostępniony Podmiotom korzystającym do użytkowania wg. zasad zapisanych w niniejszym regulaminie.
Aplikacja – aplikacja umożliwiająca wszystkim Podmiotom korzystającym użytkowanie Serwisu i jego części składowych w zakresie określonym Regulaminem i ewentualnie Umowa Dodatkową.
Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza w oparciu o ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 11.06.2013 poz. 672) wyłączając wspólnika spółki cywilnej w ramach tej formy działalności, która to osoba z tytułu tej działalności nie jest objęta reżimem ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości, a także osoba fizyczna korzystająca z Serwisu internetowego nowczesnaksięgowa.pl w ramach wykonywanej zawodowo dla celów zarobkowych działalności i w związku z tym nie posiadająca statusu konsumenta w rozumieniu ustawy z 17.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.
Partner – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą w obszarze usług księgowych dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, który to podmiot współpracuje z Serwisem nowczesnaksięgowa.pl w zakresie korzystania z Serwisu w oparciu o niniejszy regulamin i ewentualna Umowę Dodatkowa zawartą z Administratorem Serwisu.
Podmiot korzystający – każda osoba która w jakikolwiek sposób korzysta z informacji, programów lub funkcjonalności udostępnionych przez Serwis nowczesnaksięgowa.pl
Cennik – opublikowany na stronie internetowej Serwisu wykaz obowiązujących opłat za korzystanie z Serwisu lub jego części składowych.
Dokument – zapis w formie elektronicznej lub skan w formacie PDF dokumentujący zdarzenie gospodarcze mające wpływ na dochód lub stratę Klienta zapisany w Aplikacji w oparciu o dokumentację księgowa Klienta którego walory dają mu skuteczność prawną jako dowodu księgowego o którym mowa w rozporządzeniu o prowadzeniu KPIR ust 4 punkt 3
Hasło – nadawany samodzielnie przez Klientów i Partnerów ciąg znaków liczący nie mniej niż 7 sztuk, będący podstawą bezpiecznego korzystania z Aplikacji w Serwisie.
Login –składający się z minimum pięciu liter i/lub cyfr indywidualny i niepowtarzalny ciąg liter i cyfr lub znaków przypisywany na ich wniosek Klientom i Partnerom pozwalający logować się do Aplikacji Serwisu.
Umowa Dodatkowa – umowa która może być zawarta z Partnerem, a która może modyfikować w indywidualny sposób zasady użytkowania i sposób wykorzystania Serwisu przez strony tej umowy.
Usługi – działania określane jako usługi przez ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Występują one w dwóch zespołach:
Usługi Informacyjne – polegają na udostępnianiu w Serwisie danych i informacji .
Usługi Informatyczne – polegają na udostępnianiu przez Administratora Aplikacji i dostępu do programów księgujących.

§ 3 Wymagania techniczne dla wszystkich Podmiotów korzystających z Serwisu
1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest:
a. Posługiwanie się komputerem lub urządzenia o równorzędnej funkcjonalności, posiadającym możliwość korzystania w nieograniczonym trybie z sieci Internet,
b. Posiadanie nieograniczonego dostępu do Internetu,
c. Posługiwanie się przeglądarką internetową umożliwiającą nieograniczone przeglądanie zawartości sieci Internet
d. Założenie lub posiadanie konta poczty elektronicznej – e-mail.
2. Powyżej określone wymagania każdy Podmiot korzystający z Serwisu spełnia samodzielnie.

§ 4 Umowy
1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Informacyjnej następują z momentem wpisania do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu i skutecznego połączenia z Serwisem, a kończy w chwili zakończenia przeglądania stron Serwisu. Taki sam moment rozpoczęcia i zakończenia istnienia umowy dotyczy umowy o świadczenie Usługi Informacyjnej
2. Świadczenie Usługi Informatycznej rozpoczyna się z chwilą zakończenia procesu rejestracji na stronie Serwisu w zakładce „Rejestracja”. Z tym też momentem zawierana jest umowa o świadczenie Usługi Informatycznej, Zawarcie umowy następuje na czas nieokreślony. Umowa ustaje z momentem zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej chyba że co innego wynika z postanowień Umowy Dodatkowej lub Regulaminu.
3. Umowa Dodatkowa może być zawarta wyłącznie między Administratorem, a Partnerem na zasadach określonych w KC i innych przepisach prawa jako modyfikacja lub uzupełnienie postanowień Regulaminu. W razie sprzeczności lub niezgodności Regulaminu i Umowy pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
4. Istnieje możliwość zawieszenia bytu Umowy o świadczenie Usługi Informatycznej i jej świadczenia na zasadach określonych w Regulaminie lub odrębnym porozumieniu.

§ 5 Rejestracja
1. Do korzystania z Aplikacji konieczna jest rejestracja . Rejestracji dokonuje się na stronie Serwisu w zakładce „Rejestracja” poprzez wybranie odpowiedniej opcji rodzaju użytkownika aplikacji (Klient/Partner) i podania wymaganych w formularzu danych. Tylko prawidłowa Rejestracja pozwala na korzystanie z Aplikacji.
2. Dane niezbędne do dokonania procesu rejestracji to:
a. Imię,
b. Nazwisko,
c. i/lub nazwa
d. Numer NIP,
e. Adres mailowy,
f. Hasło.
3. Nie ma możliwości dokonanie Rejestracji bez bezwarunkowej akceptacji Regulaminu.

§ 6 Aplikacja
1. Za pomocą Aplikacji Klient może generować wszelkie faktury sprzedażowe, w tym zaliczkowe i proforma, a także faktury i noty korygujące stosownie do zapisów regulujących korzystanie z Serwisu zamieszczonych w § 7.
2. Za pomocą Aplikacji Klient może samodzielnie prowadzić rozliczenia księgowo-podatkowe prowadzonej działalności, połączyć i zintegrować posiadany program księgowy lub sprzedażowy z Aplikacją, a także zintegrować się z własnym biurem rachunkowym.
3. Za pomocą Aplikacji Partner może zintegrować swoją dotychczasową stroną internetową z Serwisem, wytworzyć nową stronę w oparciu o Serwis i Aplikację, połączyć i zintegrować posiadany program księgowy lub sprzedażowy z Aplikacją wreszcie za pośrednictwem Serwisu zintegrować się z programem księgowym Klienta.
4. Aplikacja pozwala na integrację z następującymi programami księgowymi i sprzedażowymi:
a. Comarch Optima
b. Subiekt GT
5. W Aplikacji bądź Serwisie możliwe jest emitowanie reklam lub innych materiałów na których emitowanie zgodę wyraził Administrator.
6. Aplikacja umożliwia Podmiotom korzystającym wysyłanie swoim kontrahentom faktur w wersji elektronicznej, po wcześniejszym uzyskaniu od nich stosownej akceptacji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1528).

§ 7 Klient
1. Klient może korzystać z Serwisu po dokonaniu skutecznej Rejestracji i uregulowaniu należności zgodnie z cennikiem.
1. W ramach udostępnienia Serwisu Klient może prowadzić pełną księgowość jego działalności w ramach narzędzi PKPiR.
2. Serwis pozwala połączyć systemu sprzedaży i system księgowego klienta z systemem Serwisu i następnie przełożyć go z system Serwisu na system biura zajmującego się księgowością Klienta które to biuro może korzystać z Serwisu w oparciu o status Partnera.
3. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne zgodnie z Cennikiem. Administrator uzależnia świadczenie na rzecz Klienta Usług od uregulowania odpłatności. Nie uiszczenia opłat wskazanych w Cenniku uniemożliwia Klientowi korzystanie z Serwisu.
4. Administrator po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku przesyła na adres email Klienta fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Klienta takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia.

§ 8 Partner
1. Serwis pozwala Partnerowi prowadzić pełną obsługę księgową działalności Klienta.
2. Serwis pozwala na zautomatyzowane połączenie systemu księgującego Partnera z systemem księgowym i/lub sprzedażowym Klienta za pomocą Aplikacji Serwisu, a także przełożenie go z system Serwisu na system sprzedaży i systemu księgowy Klienta tego Partnera i na obustronna wymianę danych.
3. Korzystanie z Serwisu przez Partnera jest odpłatne zgodnie z Cennikiem. Administrator uzależnia świadczenie na rzecz Partnera Usług informatycznych od uregulowania odpłatności. Nie uiszczenia opłat wskazanych w Cenniku uniemożliwia Partnerowi korzystanie z Aplikacji.
4. Administrator po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku przesyła na adres email Partnera fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Partnera takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia.

§ 9 Obowiązki podmiotów korzystających z Serwisu
1. Tworząc konto Klienta lub Partnera w procesie rejestracji osoba dokonująca tego procesu jest zobowiązana podawać wyłącznie prawdziwe dane osobowe i kontaktowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji Usługi informatycznej a także do ich aktualizacji. Klient lub Partner ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia tego obowiązku.
2. Ze względu na profesjonalny charakter usług dedykowanych do przedsiębiorców lub osób prowadzących zawodowo działalność wymagającą korzystania z usług księgowych z Aplikacji Serwisu nie można korzystać jako Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Każdy Podmiot korzystający z Serwis zobowiązany jest do użytkowania Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązany jest szanować zarówno dobra osobiste jak i prawa własności intelektualnej Administratora i osób trzecich.
4. Klienci i Partnerzy zobowiązani są zachowywać w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji i chronić je przez dostępem osób niepowołanych. W przypadku, gdy dane te zostaną utracone istnieje możliwość ich odzyskania i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Przypomnij hasło. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
5. Podmiot korzystający zobowiązany jest wykorzystywać Serwis i Aplikację wyłącznie dla celów realizacji umowy o świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem. Klient i Partner ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez wszystkich którym udostępnili dostęp do Serwisu i Aplikacji.
6. Każda Podmiot korzystający z Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści, w szczególności za dane niezbędne do prawidłowego wyliczania wysokości należności publicznoprawnych.
7. Partner i Klient ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wysyłanie swoim kontrahentom za pośrednictwem Aplikacji faktur w wersji elektronicznej, w szczególność za uzyskanie akceptacji na wysyłanie takich faktur.
8. Administrator ma prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji każdego, kto postępuje wbrew zapisom Regulaminu albo gdy jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji. Takie samo prawo przysługuje Administratorowi gdy działania danej osoby naruszają dobre imię Administratora albo renomę stron Serwisu bądź Aplikacji.
9. W przypadkach wskazanych w ust. 7 oraz w przypadku wypowiedzenia przez Klienta lub Partnera umowy o świadczenie Usług Informatycznych nie przysługuje im zwrot opłat, które uiścili w oparciu o Regulamin i Cennik.

§ 10 Odpowiedzialność Administratora
1. Serwis i Aplikacja stanowią wsparcie dla prowadzenia przez Klienta lub Partnera działalności gospodarczej. Administrator nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez osoby użytkujące Serwis i Aplikację działalności gospodarczej.
2. Korzystanie ze stron Serwisu i Aplikacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie czy Aplikacji, bądź rozsyłanych podmiotom korzystającym z Serwisu bądź Aplikacji, w ramach świadczenia przez Administratora usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikajace z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania osób odwiedzających strony lub korzystających z Serwisu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ujawnienia osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji przez osoby z niej korzystające.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu czy Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez osoby odwiedzającej Serwis i korzystające z Aplikacji, chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Administratora lub osoby za którą odpowiada.
8. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa lub Regulaminu.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące działania stron Serwis i Aplikacji muszą być zgłaszane pisemnie na adres wskazany w oznaczeniu Administratora, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@nowoczesnaksiegowa.pl. Niezachowanie tej formy skutkować będzie odrzuceniem reklamacji.
2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego reklamacji, a także imię, nazwisko oraz adres e-mail osoby zgłaszającej reklamacje.
3. Administrator rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie otrzymanie od zgłaszającego reklamację dodatkowych danych. Wówczas termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich dodatkowych danych.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 12 Ochrona praw własności intelektualnej
1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
2. Z ochrony wskazanej w punkcie 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez osobę odwiedzającą Serwis, Partnera lub Klienta nie oznacza nabycia przez nich jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Administratora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13 Ochrona danych
1. Administrator przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Klienta, Partnera bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adresy email wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji.
2. Dodatkowo Administrator jest upoważniony do wykorzystywania adresu email oraz numeru telefonu Partnera lub Klienta w celu przekazywania za ich pośrednictwem informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Administratora, podmiotów z nim powiązanych lub współpracujących.
3. Klient i Partner mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a podmiot zażąda zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądanie traktowane będzie jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonywania swoich zobowiązań wobec Partnera lub Klienta w związku z realizacją jego żądania w przedmiocie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
4. Klient lub Partner powierza Administratorowi dane osobowe wprowadzone przez niego do Aplikacji z prawem do przetwarzania wyłącznie w celu realizacji zobowiązań Administratora wynikających z Regulaminu i ewentualnych dwustronnych umów z prawem ich dalszego powierzania w tym samym celu.
5. Administrator na wyraźne żądanie podmiotu usunie wszelkie dane wprowadzone do Aplikacji w trakcie trwania umowy.
6. Administrator prowadzi wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.

§ 14 Polityka prywatności
1. W ramach świadczenia Usług Administrator bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
2. Administrator oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu umożliwia do niej dostęp i jest niezbędne do dostarczania Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Administrator zapewnia, że zapisywanie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
3. Administrator oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy
a. wymagają tego przepisy prawa;
b. albo w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody zainteresowanych
4. Administrator może sporządzać statystyki dla scharakteryzowania populacji osób i Podmiotów korzystających z Serwis w celach badawczych i marketingowych.

§ 15 Pozostałe postanowienia
1. Ceny płatności określonych w Serwisie i Aplikacji są określane brutto.
2. Regulamin jest dostępny w Serwisie przez cały czas i w każdym momencie może być zapisany na nośniku bądź utrwalony w inny sposób.
3. Administrator ma prawo zmiany Regulaminu i Cennika. Zmiana Cennika nie wpływa na świadczenie Usług już opłaconych.
4. Zmiany Cennika lub Regulaminu z zastrzeżeniem punktu 4 tego paragrafu, zaczynają obowiązywać z chwilą ich udostępnienia w Serwisie w nowym brzmieniu.
5. Regulamin w brzmieniu niniejszym wchodzi w życie z dniem 01.03.2015 r.

nowoczesnaksiegowa.pl

Internet stał się w naszych czasach synonimem nowoczesności. Wszelkie możliwe działania, w tym związane z prowadzeniem mniejszych i większych firm czy przedsiębiorstw przenoszone są do "sieci". Naturalną konsekwencją stała się informatyzacja i rozpowszechnienie usług księgowych w internecie.

Nowoczesna księgowa to usługa internetowa w sposób skuteczny usprawniająca procesy biznesowe bazując na niepodważalnych walorach i możliwościach środowiska internetowego.

Współfinansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej". Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.

UE